Sanasto - yleisiä kuvauksia joistakin avoimeen lähdekoodiin liittyvistä termeistä:

Katso myös Validoksen usein kysytyt kysymykset avoimesta lähdekoodista.

Termi: Copyleft

Ohjelmiston lisenssissä olevalla copyleft-ehdolla määrätään, että ohjelmistoon tehtävät muutokset on edelleen lisensioitaessa lisensioitava samoilla ehdoilla kuin alkuperäinen ohjelmisto. Kaikissa lisensseissä ei ole copyleft-ehtoa ja ehtoja on myös erilaisia. Copyleft ehdot on jaettu mm. heikkoihin ja vahvoihin sen mukaan, missä tilanteissa ehtoja tulee noudattaa (vahvoja ehtoja tulee noudattaa useammassa tilanteessa). Tunnetuin copyleft-ehdon sisältämä lisenssi on GNU General Public License 2 eli GPL 2.

Tyypillisesti copyleft-ehto vaikuttaa tilanteessa, jossa alkuperäistä ohjelmistoa levitetään edelleen. Jotta levittäjällä on oikeus levittää alkuperäistä ohjelmistoa muutettuna, tulee tämän levittää muutokset samoilla ehdoin kuin alkuperäinen ohjelmisto.

Copyleft-ehdon kuvitellaan usein (virheellisesti) automaattisesti vaikuttavan tai tarttuvan ohjelmistoon tehtyihin muutoksiin. Tällaista mekanismia ei kuitenkaan ole kirjoitettu mihinkään tunnettuun lisenssiin. Selkeä seuraus ehdon noudattamatta jättämisestä on tekijänoikeusloukkaus tai mahdollisesti rikkomus/rikos.

Esimerkki. Mozilla Public License 1.1 eli MPL 1.1 sisältää ns. heikon copyleft-ehdon. Sen mukaan, mikäli ohjelmistojakelun tiedostoja muokataan, tulee tiedostoihin tehdyt muokkaukset lisensioida niin ikään MPL-lisenssillä. Muuten alkuperäistä ohjelmistoa ei saa levittää muutettuna. Tiedostojen muokkaus voi myös tapahtua mm. kopioimalla tiedosto tai tiedoston osa johonkin toiseen, itse tehtyyn tiedostoon.

~Synonyymejä: vastavuoroisuusvelvoite, tarttuminen, periytyminen, virusvaikutus (reciprocality, viral effect, hereditary effect)

 

Termi: Lisenssi (ohjelmiston lisenssi)

Ohjelmiston lisenssillä tarkoitetaan ohjelmistoon annettavaa käyttölupaa. Eli niitä ehtoja, joiden mukaan ohjelmistoa saa käyttää. Oikeudellisessa mielessä lisenssi on lähinnä sopimus ohjelmiston oikeuksien haltijan ja ohjelman hyödyntäjän välillä (näin suomalaisessa oikeusjärjestyksessä - joissakin maissa lisenssiä / käyttölupaa koskettavat erilaiset oikeussäännöt kuin sopimusta). Avoimen lähdekoodin ohjelmistot lisensioidaan ns. avoimen lähdekoodin lisensseillä.

Esimerkki: Apache 2.0 on lisenssi. Sen on laatinut Apache Software Foundation (yhdysvaltalainen säätiö) ja sitä käytetään säätiön ohjelmistoprojektien lisenssinä ja yleisemminkin. Jos haluaa käyttää Apache 2.0 lisensioitua ohjelmapakettia, tulee noudattaa Apache 2.0:n ehtoja.

Synonyymejä: käyttölupa; ~käyttöoikeussopimus;~lisenssisopimus; lisenssiehto (license)

 

Termi: Salliva lisenssi

Sallivalla avoimen lähdekoodin lisenssillä tarkoitetaan ohjelmiston käyttölupaa, joka ei sisällä merkittäviä rajoituksia. Ehdot koskevat yleensä vain tekijänoikeus- ja lisenssitietojen säilyttämistä tai julkistamista. Nämä lisenssit mahdollistavat ohjelmiston muuttamisen ja levittämisen myös kaupallisen ohjelmiston osana suljetun lisenssin alla. Yleisiä sallivia lisenssejä ovat BSD ja MIT License eri variaatioineen.

Synonyymi: akateeminen lisenssi (permissive license, academic license)

 

Termi: Lähdekoodi

Lähdekoodi on ihmisen (ohjelmoijan) kirjoittamaa tietokonekoodia. Ennen lähdekoodin ajamista tietokoneessa, se pitää kääntää tai tulkata tietokoneen ymmärtämäksi koodiksi (esim. binäärikoodi). Tietokoneohjelman edelleen kehittämistä, muokkaamista tai korjaamista varten tarvitaan käytännössä lähdekoodia.

Synonyymejä: ihmisen luettava koodi, muokattava koodi, sorsakoodi (source code)

 

Termi: Avoin lähdekoodi

Avoimella lähdekoodilla tarkoitetaan ohjelmistoja, jotka on julkaistu ns. avoimen lähdekoodin lisenssillä. Näiden ohjelmistojen käyttöehdot sallivat ohjelmiston kopioimisen, muokkaamisen ja edelleen levittämisen varsin vapaasti. Open Source Initiative (OSI) ylläpitää määritelmää avoimesta lähdekoodista. Free Software Foundation (FSF) käyttää käsitettä ”free software”, joka tarkoittaa yrityskäyttäjän näkökulmasta pitkälti samaa asiaa.

Lisäksi käytetään termejä OS, OSS, FOSS, FLOSS, jotka tarkoittavat pitkälti samaa asiaa. FLOSS= Free and Libre and Open Source Software. Taustalla on se, että FSF suosii lisenssejä, jotka sisältävät copyleft-ehtoja.

Synonyymejä: vapaa ohjelma (Open source software; free software)

 

Termi: Fossology

Fossology on Linux-alustalla (mm. Ubuntu, Debian) toimiva työkalu ohjelmistojen lähdekoodin tarkistamiseen. Fossologyn on alun perin kehittänyt HP sisäiseen käyttöönsä ja nyttemmin sitä kehitetään avoimen lähdekoodin projektina Linux Foundationin tukemana (fossology.org). Fossology tunnistaa useita satoja lisenssejä ja lisenssilausekkeita ja näiden muunnelmia. Validos käyttää ja tutkii Fossologyä työkaluna lähdekooditarkistukseen.

 

Termi: Immateriaalioikeudet

Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan useimmiten lakiin perustuvaa suojaa luovan työn ja/tai kaupallisen panostuksen tuloksille. Tyypilliset suojamuodot ovat tekijänoikeus, oikeus tavaramerkkiin ja oikeus patenttiin. Ohjelmistojen yleisin suojamuoto on tekijänoikeus. Avoimen lähdekoodin lisensiointi perustuu tekijänoikeuden pidättämiseen tekijällä ja sitten laajan lisenssin antamiseen.

Tavaramerkkioikeus voi suojata ohjelmiston tuotemerkkiä tai vastaavaa. Patentti voi suojata ohjelmistossa toteutettua teknistä ideaa. Tietokoneohjelmien patentointi on yleisempää mm. Yhdysvalloissa, Australiassa ja Japanissa, mutta nyttemmin yhä laajemmin mahdollista myös Euroopassa.

Synonyymejä: IPR (intellectual property rights)

Termi: Public domain

Public domain (PD) ilmoituksella tekijä luopuu tekijänoikeudesta ja asettaa teoksen yleisön täysin vapaaseen käyttöön (ns. yleiselle alueelle eli public domainiin). PD-ohjelmistoja ei pidä sekoittaa avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin, joiden lisensointi perustuu tekijänoikeuden haltijan antamaan käyttölupaan.

 

Termi: Freeware, shareware

Freeware tarkoittaa ohjelmistoa, joka on ladattavissa ja otettavissa käyttöön ilman lisenssimaksua. Freeware-lisenssi on useimmiten suljetun lähdekoodin lisenssi. Shareware tarkoittaa muuten samanlaista ohjelmistoa kuin freeware, mutta sharewaren käytöstä pyydetään maksua eri tavoilla (yleensä ainakin kokeilukäyttö on maksutonta). Freeware tai shareware ei tarkoita samaa kuin avoin lähdekoodi.

Termi: Kaupallinen käyttö, yrityskäyttö

Ohjelmistojen kaupallinen käyttö on epämääräinen termi. Kaupalliseksi käytöksi voidaan ymmärtää kaikki käyttö yrityksen toimesta (laajasti ymmärretty) tai sitten vain ohjelmiston kopioiminen ja levittäminen maksua vastaan (suppeasti ymmärretty) tai kaikki mahdollinen edellisten väliltä. Validoksessa me puhumme ohjelmistojen yrityskäytöstä, mikä kattaa kaiken mahdollisen ohjelmistojen käytön yrityksen toimesta.

Synonyymejä: ammattikäyttö (commercial use, use in businesses)